Płytka dystalna do kości strzalkowej


Technika operacyjna dla płytki dystalnej kości strzałkowej – IFU 3291.

Płytka dystalna do kości strzałkowej

Opis wyrobu medycznego

Płytki są proste w dwóch czwartych lekko skręcone. Płytki są lekko profilowane, według strony bocznej dystalnej części kości strzałkowej. W płytce są otwory dla wkrętów blokujących Ø 3,5 mm. W części bliższej znajdują się otwory dla wkrętów korowych Ø 3,5 mm, a w części dystalnej dla wkrętów blokujących Ø 2,7 mm. Osobny implant dla kończyny lewej i prawej.

Zamierzony cel zastosowania

Osteosynteza kątowostabilna kończyny dolnej.

Przeciwwskazania

  1. Niewystarczająca ilość lub jakość kości, która może utrudniać właściwe zespolenie kości.
  2. Zakażenie rozwinięte lub utajone.
  3. Zaburzenia odżywiania, naruszenie integralności lub zapalenie tkanek miękkich w obszarze implantacji.
  4. Niewspółpracujący pacjent.
  5. Jakiekolwiek zaburzenie psychiczne lub choroby neuromięśniowe pacjenta, co na etapie pooperacyjnym prowadziłoby do niedopuszczalnego ryzyka związanego z niepowodzeniem zespolenia lub z komplikacjami.
  6. Zmniejszenie unaczynienia, które zapobiegałoby niezbędnemu zaopatrzeniu naczyń krwionośnych w miejscu złamania lub w obszarze dojścia operacyjnego.
  7. Wszystkie przypadki, kiedy implant byłby w bezpośrednim kontakcie ze strukturami anatomicznymi lub jego implantacja mogłaby prowadzić do ograniczenia funkcji fizjologicznych.
  8. Zastosowanie implantu stalowego, kiedy pacjent ma alergię na Ni.

Planowanie przedoperacyjne

W ramach przygotowania przedoperacyjnego należy sprawdzić właściwość niniejszej techniki operacyjnej. Należy wykonać zdjęcia RTG obu kończyn i wzajemnie je porównać. Ponadto właściwym jest zaplanowanie repozycji fragmentów ponownie do ustawienia anatomicznego. Zaplanować umieszczenie implantów pomocniczych (druty Kirschnera, wkręty gąbczaste) w taki sposób, aby ich umieszczenie nie miało wpływu na struktury miękkie (tętnice, nerwy, więzadła itp.). Zaplanować dostęp, umieszczenie implantów i wielkość nacięcia. Za pomocą zdjęć RTG zaplanować wielkość płytki i ewentualną długość umieszczanych wkrętów